Regulamin witryny Spolszcz.pl

§1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

USŁUGODAWCA oznacza Piotra Walewskiego-Sawickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NANOSOFT PIOTR WALEWSKI-SAWICKI z siedzibą w Łodzi przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 105/42, 93-202 Łódź, posługującego się numerem NIP 8341590900, numerem REGON 100043070, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

USŁUGOBIORCA osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

REGULAMIN niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Usługodawcę z Usługobiorcami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę

PRAWO POLSKIE oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

USŁUGA oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

UŻYTKOWNIK oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.spolszcz.pl

KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

COOKIES dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności witryny Spolszcz.pl jest dodawanie polskich znaków do tekstu, który ich nie posiada, lub usuwanie polskich znaków z tekstu z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Właścicielem witryny jest Usługodawca.
 3. Korzystać z witryny Spolszcz.pl mogą zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 4. Warunkiem korzystania z usług Spolszcz.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie.
 5. Zakazane jest dostarczanie do witryny przez Użytkowników treści bezprawnych.

§3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 1. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na poprawianiu polskojęzycznego tekstu bez polskich znaków do postaci zawierającej polskie znaki lub usunięciu polskich znaków z tekstu.
 2. Umowa o jednorazowe świadczenie usługi elektronicznej jest zawierana przy każdorazowym wykonaniu usługi.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do nieudostępniania wprowadzonych przez Usługobiorców treści osobom trzecim.
 4. Usługodawca gromadzi dane statystyczne dotyczące słów wybieranych przez użytkowników, aby doskonalić pracę oprogramowania.

§4. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).
 2. Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując czy uznaje reklamację i informując o jej sposobie realizacji roszczeń lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

§5. Polityka danych osobowych oraz cookies

 1. Witryna Spolszcz.pl nie przechowuje danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców.
 2. Usługodawca posługuje się za zgodą Użytkownika plikami cookies. Pliki te stosowane są w celu gromadzenia statystyk wykorzystania witryny przez Użytkowników.
 3. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies nie spowoduje utraty funkcjonalności witryny.

§6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie bezwzględnie i powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 2. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Usługobiorców będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają zawsze powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę pt. „Regulamin” i dokonanie wydruku.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.